ETTERNA

 • Ady
    MENO: Ady Hnat
    NÁSTROJ: Spev, Gitara
    OSTATNÉ SKUPINY: Five Rock Souls, exSunrain

 • Feral
    MENO: Feral Inferis
    NÁSTROJ: Gitara
    OSTATNÉ SKUPINY: exKhadaver

 • Mato
    MENO: Martin Laskody
    NÁSTROJ: Basgitara
    OSTATNÉ SKUPINY: exBloodrust
 • Adam
    MENO: Adam Manko
    NÁSTROJ: Gitara
    OSTATNÉ SKUPINY: exSunrain

 • Luxin
    MENO: Luxin Tenebris
    NÁSTROJ: Bicie
    OSTATNÉ SKUPINY: exKhadaver